Informatie


Algemene Informatie / Algemene voorwaarden

Privacy verklaring en dossiervorming
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw FAGT CAM-Therapeut heeft zich verplicht tot geheimhouding (beroepsgeheim) ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.
Gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doelen gebruikt:
-om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld al de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciet toestemming.
-voor geanonimiseerd gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.
-Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor het opstellen van de factuur/zorgnota. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn: Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, polisnummer, datum van de behandeling en een korte omschrijving van de behandeling.
-Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard, gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of het overlijden.

Ziekte/annulering
Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet. Bij ziekte van de cliënt dient u de afspraak binnen 24 uur te annuleren. Bij niet tijdige annulering worden de kosten in rekening gebracht. De kosten van deze annulering kan cliënt niet declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar.

 

Contra-indicaties

Een massage is af te raden bij koorts, besmettelijke (huid)ziekten, infectieziekten, operatief te behandelen aandoeningen, kanker en uitputtingsverschijnselen.  

Betaling
Betaling kan na afloop van de behandeling direct contant of per pin. Ook is er mogelijkheid om te betalen per Tikkie of bankoverschrijving, binnen 14 dagen. Per mail ontvangt u een factuur die u zelf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.

Beëindiging
Beëindiging van de behandeling kan met wederzijds goedvinden te allen tijde geschieden. Bij overlijden van de therapeut zal u eenmalig worden benaderd door een collega-therapeut met beroepsgeheim, waar uw therapeut een overeenkomst mee heeft gesloten. U zult door hem/haar geïnformeerd worden over de afwikkeling en mogelijkheden van uw dossier.

Aansprakelijkheid
-Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. Dit betekent dat als cliënt vindt dat de behandeling niet helpt, cliënt iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, dat cliënt dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts of NAW gegevens.
-Massagepraktijk Jonate
is niet aansprakelijk voor materiële schade die cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.
-Massagepraktijk Jonate heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt mij tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering, welke beroepsvereniging FAGT voor haar leden heeft afgesloten. Massagepraktijk Jonate is ook in het bezit van een rechtsbijstandverzekering, welke eveneens is afgesloten door beroepsvereniging FAGT voor haar leden en welke dekkend is voor de WKKGZ.

Meldcode huiselijk geweld en (kinder)mishandeling
De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder. Massagepraktijk Jonate behandelt alleen kinderen van 16 jaar en ouder.

AVG
Massagepraktijk Jonate houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG.

Klacht- en tuchtrecht
De therapeut is aangesloten bij beroepsvereniging FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten). De therapeut verplicht zich te houden aan de regelgeving van de FAGT. Deze reglementen zijn te vinden op de website van de FAGT, www.fagt.org

Als FAGT geregistreerde therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijk klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is.
In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:
1. Neem contact op met mij, en leg het probleem voor. We kunnen dan samen kijken voor een oplossing.
2. Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u contact opnemen met Quasir. Een onafhankelijk klachtenfunctionaris zal u begeleiden in dit proces.
3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleid tot het door u gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen. 

 

index.png          Zorggeschillogo_small.png          logo-TCZ-150px.jpg

Neem contact op

Vraagt u zich af of de behandeling wat voor u is?

Contact
Jonate Droogers © 2024 — Alle rechten voorbehouden — Privacyverklaring